JAVNI K O N K U R S za prijem u radni odnos radnika za školsku 2019/2020. godinu

Na osnovu člana 88. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ( „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17 i 33/17 ), te Odluke Školskog odbora PPOŠ „Isa-beg Ishaković“ Sarajevo, broj: 1561/19 od 29.11.2019. godine raspisuje se:

JAVNI K O N K U R S

za prijem u radni odnos radnika za školsku 2019/2020. godinu

 

1. Nastavnici

  • Nastavnik engleskog jezika - 2 izvršioca - puno radno vrijeme,  na određeno vrijeme do 30.06.2020. godine;
  • Nastavnik njemačkog jezika -1 izvršilac - nepuno radno vrijeme, na određeno vrijeme do 30.06.2020. godine;
  • Nastavnik tehničke kulture -1 izvršilac - nepuno radno vrijeme do povratka zaposlenice sa bolovanja, a najduže do 30.06.2020.godine;
  • Nastavnik fizike - 1 izvršilac - nepuno radno vrijeme do povratka zaposlenice sa bolovanja, a najduže do 30.06.2020.godine;

2. Stručni saradnici

  • Pedagog škole - 1 izvršilac -puno radno vrijeme, na određeno vrijeme do 30.06.2020. godine;

3. Tehničko osoblje

  • Higijeničarka - 1 izvršilac - puno radno vrijeme, na određeno vrijeme do 30.06.2020.godine;
  • Vozač - 1 izvršilac - puno radno vrijeme, na određeno vrijeme do 30.06.2020.godine.

Pored općih uslova za  zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju opće i posebne  uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju, Nastavnim planom i programom za osnovne škole, Pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje i normativnim aktima škole.

Uz prijavu na konkurs, kandidati trebaju dostaviti:

1. Obavezna dokumentacija:

a) Svojeručno potpisanu pisanu prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakon na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,

b) Diplomu/svjedodžbu o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,

c) izvod iz matične knjige rođenih,

d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

Za radna mjesto pod rednim brojem 3. kandidati treba da imaju završenu najmanje osnovnu ili srednju stručnu spremu.

2. Dodatnu dokumentaciju:

a) uvjerenje/potvrdu o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijsko-invalidsko osiguranje,

b) potvrde o ostavarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,

c) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

d)potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starije od tri mjeseca),

e) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izadato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,

f) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj školskoj godini za one koji su bili u radnom odnosu.

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu dokumentaciju.

Dokumentacija koju kandidat dostavlja mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi orginalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju odluke o izboru radnika.

Po konačnosti odluke o izboru, izabrani kandidati dužni su dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju ne starije od šest mjeseci.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Prva privatna osnovna škola „Isa-beg Ishaković“, ul. Banjalučka bb, 71000 Sarajevo, sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS - NE OTVARAJ“.

Nepotpune i neblagovremene prijave, neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs će biti otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Zbog mjera racionalizacije u prijavi je obavezno navesti elektronsku adresu - email na koju će se dostavljati obavještenja i odluke o izboru kandidata za prijem u radni odnos, kao i broj telefona putem  kojeg će se kandidati kontaktirati.

Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovome konkursu vraća se isključivo na lični zahtjev putem protokola Škole u roku od mjesec dana od dana okončanja konkursne procedure.

Napomena: Komisija za utvrđivanje prijedloga za izbor zaposlenika obavit će provjeru radnih i stručnih sposobnosti. O mjestu i vremenu provjere, kandidati će biti naknadno obaviješteni.

 

 

 

 

SEDEF

Lokacija

BiH
Banjalučka bb, 
71 000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina

Kontakt

Tel 1.+387 33 957 495

Tel 2.+387 33 957 496

Email info@isabeg.edu.ba

http://www.isabeg.edu.ba