Javni kokurs za prijem u radni odnos radnika za školsku 2020/2021. godinu

Na osnovu člana 88. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ( „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17 i 33/17 ), te Odluke Školskog odbora PPOŠ „Isa-beg Ishaković“ Sarajevo, broj: 863-1/20 od 24.07.2020. godine raspisuje se;

 

JAVNI  K O N K U R S

za prijem u radni odnos radnika za školsku 2020/2021. godinu

 

 

 1. Nastavnik/ca za science (biologija, hemija i fizika)..............................1 izvršilac - puno radno vrijeme;
 2. Nastavnik/ca arapskog jezika...............................................................1 izvršilac - puno radno vrijeme;
 3. Nastavnik/ca razredne nastave.............................................................3 izvršioca - puno radno vrijeme;
 4. Nastavnik/ca engleskog jezika..............................................................3 izvršioca - puno radno vrijeme;
 5. Nastavnik/ca njemačkog jezika.................................................................1 izvršilac - nepuno radno vrijeme;
 6. Nastavnik/ca informatike .......................................................................1 izvršilac - puno radno vrijeme;
 7. Nastavnik/ca bosanskog/srpskog/hrvatskog jezika i knjiženosti.............1 izvršilac - puno radno vrijeme;
 8. Nastavnik/ca sporta, tjelesnog i zdravstvenog odgoja..............................1 izvršilac - puno radno vrijeme;
 9. Nastavnik/ca sporta, tjelesnog i zdravstvenog odgoja...............................1 izvršilac - nepuno radno vrijeme;
 10. Nastavnik/ca nastavnik historije-društvo kultura i religija........................1 izvršilac - nepuno radno vrijeme;

 

Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju opće i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju, Nastavnim planom i programom za osnovne škole, Pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje i normativnim aktima škole.

 

Uz prijavu na konkurs, kandidati trebaju dostaviti:

 1. Obavezna dokumentacija (original ili ovjerenu kopiju):
 1. Svojeručno potpisanu pisanu prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
 2. Diplomu o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
 3. izvod iz matične knjige rođenih,
 4. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
 5. dokaz o poznavanju engleskog jezika (na nivou B2 ili više) za poziciju pod rednim brojem 1.

 

 1. Dodatna dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):
 1. uvjerenje/potvrdu o radnom stažu  i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijsko-invalidsko osiguranje,
 2. potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
 3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 4. potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starije od tri mjeseca),
 5. rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
 6. rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj školskoj godini za one koji su bili u radnom odnosu.

 

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu dokumentaciju.

 

Po konačnosti odluke o izboru, izabrani kandidati dužni su dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju ne starije od šest mjeseci.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Prva privatna osnovna škola „Isa-beg Ishaković“, ul. Banjalučka bb, 71000 Sarajevo, sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS - NE OTVARAJ“.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

 

Konkurs će biti otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Zbog mjera racionalizacije u prijavi je obavezno navesti elektronsku adresu - email na koju će se dostavljati obavještenja i odluke o izboru kandidata za prijem u radni odnos, kao i broj telefona putem kojeg će se kandidati kontaktirati.

Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovome konkursu vraća se isključivo na lični zahtjev putem protokola Škole u roku od mjesec dana od dana okončanja konkursne procedure.

 

Napomena: Komisija za utvrđivanje prijedloga za izbor zaposlenika obavit će provjeru radnih i stručnih sposobnosti. O mjestu i vremenu provjere, kandidati će biti naknadno obaviješteni.

 

 

 

 

 

SEDEF

Lokacija

BiH
Banjalučka bb, 
71 000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina

Kontakt

Tel 1.+387 33 957 495

Tel 2.+387 33 957 496

Email info@isabeg.edu.ba

http://www.isabeg.edu.ba