Javni konkurs za izbor direktora/direktorice

 Na osnovu člana 94. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Sl.novine Kantona Sarajevo, broj: 23/17 i 33/17) i Odluke Školskog odbora Prve privatne Osnovne škole „Isa-beg Ishaković“ Sarajevo, broj: 460/19 od 21.05.2019.godine, raspisuje se

JAVNI KONKURS

ZA IZBOR DIREKTORA/DIREKTORICE PRVE PRIVATNE OSNOVNE ŠKOLE „ISA-BEG ISHAKOVIĆ“ SARAJEVO

I USLOVI KONKURSA:

Kandidat koji konkuriše na poziciju direktora škole, pored općih, mora da ispunjava i sljedeće uslove:

 • Da u pogledu stručne spreme ispunjava i uslove za nastavnika, pedagoga, pedagoga-psihologa škole u koju konkuriše;
 • Da ima najmanje osam godina radnog iskustva i od toga najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima u nastavi ili na pedagoško-psihološkim poslovima ili na rukovodnim poslovima u školi;
 • Da ima najmanje sedmi (VII) stepen stručne spreme, odnosno završen najmanje II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa;
 • Da ima najmanje zvanje mentora;
 • Da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine od dana prijavljivanja na Javni konkurs;
 • Da se na njega ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine ( lica koja služe kaznu ili su pod optužnicom od strane Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, a koja se nisu povinovala naredbi pred Tribunalom;
 • Da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora škole;
 • Da nema privatni finansijski interes u školi u koju se kandiduje za direktora;
 • Da nije lice koje boluje od zarazne ili duševne bolesti;
 • Da nije alkoholičar, odnosno ovisnik o opijatima;
 • Da nije lice protiv kojeg je potvrđena optužnica ili izrečena pravosnažna presuda ili mjera za jedno ili više krivičnih djela za koja se odredbama važećeg Krivičnog zakona može izreći kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca i više;
 • Da nije lice koje ima smetnje za imenovanje i obavljanje funkcije u skladu sa Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine i Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH;

II SADRŽAJ PRIJAVE:

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju ( original ili ovjerenu kopiju):

 1. Svojeručno potpisanu pisanu prijavu na javni konkurs sa kontakt podacima i navedenom dokumentacijom koju prilažu uz prijavu;
 2. Kraću biografiju – CV;
 3. Diplomu o stečenoj stručnoj spremi;
 4. Izvod iz matične knjige rođenih;
 5. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);
 6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
 7. Rješenje o sticanju stručnog zvanja;
 8. Uvjerenje/potvrdu o radnom iskustvu i radnom iskustvu na poslovima u nastavi ili na pedagoško-psihološkim poslovima ili na rukovodnim poslovima;
 9. Izjavu ovjerenu od strane ovlaštenog općinskog organa kojom kandidat potvrđuje da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine od dana prijavljivanja na Javni kokurs;
 10. Izjavu ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa kojom kandidat potvrđuje da se na njega ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine ( lica koja služe kaznu ili su pod optužnicom od strane Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, a koja se nisu povinovala naredbi da se pojave pred Tribunalom);
 11. Izjavu ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa kojom kandidat potvrđuje da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup sa obavljanjem dužnosti direktora škole;
 12. Izjavu ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa kojom kandidat potvrđuje da nema finansijski interes u školi u kojoj se kandiduje za direktora;
 13. Uvjerenje kojim se potvrđuje da nije potvrđena optužnica ili izrečena pravosnažna presuda ili mjera za jedno ili više krivičnih djela za koja se odredbama važećeg Krivičnog zakona može izreći kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca i više;
 14. Izjavu ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa kojom kandidat potvrđuje da nije lice koje ima smetnje za imenovanje i obavljanje funkcije u skladu sa Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine i Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH;

Ljekarsko uvjerenje izabrani kandidat je obavezan dostaviti po izboru, a prije imenovanja na funkciju direktora škole.

III DODATNI USLOVI

Pored uslova navedenih u tačci I i II konkursa, a na osnovu odluke o utvrđivanju postupka izbora i uslova za izbor direktora Prve privatne osnovne škole „Isa-beg Ishaković“ Sarajevo donesene od strane Osnivača škole, a sa ciljem jačanja integriteta Prve privatne osnovne škole „Isa-beg Ishaković“ Sarajevo  Komisija je obavezna dati prednost onom kandidatu koji osim opštih i posebnih uslova predviđenih Zakonom i Pravilnikom, ispunjava najmanje jedan od  sljedećih uslova:

 1. stručno/naučno zvanje magistar;
 2. iskustvo na rukovodećim poslovima u školi;
 3. doprinos u drušvenom, obrazovnom i kulturnom radu.

IV DOSTAVA PRIJAVE I DOKAZA O ISPUNJAVANJU USLOVA

Prijavu sa traženim dokumentima kandidati dostavljaju putem pošte preporučeno na adresu:  Prve privatne osnovne škole „Isa-beg Ishaković“ Sarajevo, ul. Banjalučka bb, 71000 Sarajevo, ili lično na Protokol Škole u zatvorenoj koverti sa naznakom ''Prijava na Javni konkurs za izbor direktora – NE OTVARAJ (Otvara Komisija)”.

V KONKURSNI ROK

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne  prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog konkursa, kao i prijave sa fotokopijama tražene dokumentacije koje nisu ovjerene i traženim izjavama koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.

VI DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU DIRKETORA

Direktora Škole imenuje Školski odbor uz saglasnost osnivača, na period od 4 (četiri) godine.

VII NAČIN I ROK OBAVJEŠTAVANJA

O rezultatima konkursa kandidati će biti obavješteni pismeno, putem pošte na adresu navedenu u prijavi u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja Odluke o imenovanju direktora Škole.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

SEDEF

Lokacija

BiH
Banjalučka bb, 
71 000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina

Kontakt

Tel.+387 33 957 496

Fax.+387 33 957 495

Email info@isabeg.edu.ba

http://www.isabeg.edu.ba