KONKURS ZA IZBOR NASTAVNIKA

Na osnovu člana 75. i 90. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ( „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 10/04, 21/06, 26/08, 31/11, 15/13 i 1/16 ), člana 72. Pravila Prve privatne osnovne škole „Isa-beg Ishaković“ Sarajevo broj: 688/17 od 30.01.2017. godine, te Odluke Školskog odbora PPOŠ „Isa-beg Ishaković“ Sarajevo o raspisivanju konkursa za izbor nastavnika, stručnih saradnika,  administrativnog i tehničkog osoblja na period od 01.09.2017. do 30.06.2018. godine broj: 1084/17 od 10.08.2017. godine, raspisuje se

 

K O N K U R S

za izbor nastavnika, stručnih saradnika, administrativnog i tehničkog osoblja na period od 01.09.2017. do 30.06.2018. godine

 

 1. Stručni saradnik
 • Sekretar škole...............................................................................................................1 izvršilac - puna norma
 • Koordinator za Cambridge program...........................................................................1 izvršilac – puna norma
 1. Nastavnici
 • nastavnik biologije, hemije i fizike.............................................................................1 izvršilac - puna norma
 • nastavnik arapskog jezika............................................................................................1 izvršilac - puna norma
 • nastavnik turskog jezika..............................................................................................1 izvršilac – puna norma
 • nastavnik razredne nastave.........................................................................................4 izvršioca - puna norma
 • nastavnik engleskog jezika.........................................................................................2 izvršioca - puna norma
 • nastavnik njemačkog jezika........................................................................................1 izvršilac – puna norma
 • nastavnik muzičke kulture..........................................................................................1 izvršilac – puna norma
 • nastavnik vjeronauke..................................................................................................1 izvršilac – puna norma            
 • nastavnik matematike .................................................................................................1 izvršilac - puna norma
 • nastavnik informatike .................................................................................................1 izvršilac - puna norma
 • nastavnik bosanskog/srpskog/hrvatskog jezika i knjževnosti.....................................1 izvršilac – puna norma
 • nastavnik sporta, tjelesnog i zdravstvenog odgoja....................................................1 izvršilac – puna norma
 1. Tehničko osoblje
 • kuhar............................................................................................................................1 izvršilac - puna norma
 • domar...........................................................................................................................1 izvršilac - puna norma
 • higijeničarka...............................................................................................................3 izvršioca - puna norma

Pored općih uslova za  zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju opće i posebne  uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju, Nastavnim planom i programom za osnovne škole, Pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje i normativnim aktima škole.

Uz prijavu na konkurs, kandidati trebaju dostaviti:

 1. Obavezna dokumentacija (original ili ovjerenu kopiju):
 1. kraća biografija,
 2. diplomu o stečenoj stručnoj spremi,
 3.  izvod iz matične knjige rođenih,
 4. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
 5. uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 1. Dodatna dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):
 1. uvjerenje/potvrdu o radnom stažu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži konkursom,
 2. uvjerenje/potvrdu o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila na poslovima koji se traži konkursom,
 3. uvjerenje/potvrdu o radnom stažu u ustanovi u kojoj se boduje,
 4. uvjerenje/potvrdu o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traže konkursom,
 5. rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja,
 6. rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj školskoj godini za one koji su bili u radnom odnosu,
 7. uvjerenje/potvrdu o prosjeku ocjena tokom školovanja/studiranja relevantnog za obavljanje posla koji se traži konkursom,
 8. dokazi o statusu kandidata po osnovu dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica u skladu sa Zakonom,
 9. pozitivna preporuka prethodnog poslodavca ako su bili u radnom odnosu.

 

Po konačnosti odluke o izboru, izabrani kandidati dužni su dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju ne starije od šest mjeseci.

Prednost imaju kandidati koji su prethodno bili uposlenici Prve privatne osnovne škole „Isa-beg Ishaković“ Sarajevo.

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu dokumentaciju.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti na e-mail škole www.isabeg.edu.ba, lično ili putem pošte na adresu: Prva privatna osnovna škola „Isa-beg Ishaković“, ul. Banjalučka bb, 71000 Sarajevo, sa naznakom PRIJAVA NA KONKURS.

Konkurs će biti otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Zbog mjera racionalizacije u prijavi je obavezno navesti elektronsku adresu- email na koju će se dostavljati obavještenja i odluke o izboru kandidata za prijem u radni odnos, kao i broj telefona putem  kojeg će se kandidati kontaktirati.

Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovome konkursu zbog mjera racionalizacije vraća se isključivo na lični zahtjev putem protokola Škole u roku od mjesec dana od dana okončanja potupka, a najdalje do 30.10.2017. godine.

Napomena: Sa kandidatima koji budu imali najveći broj bodova, Komisija za utvrđivanje prijedloga za izbor zaposlenika obavit će provjeru radnih i stručnih sposobnosti. O mjestu i vremenu provjere, kandidati će biti naknadno obavješteni.

Kandidati koji ne pristupe provjeri, gube pravo daljnjeg učešća u konkursnoj proceduri.

 

 

Predsjednik Školskog odbora

 

Armin Kerić

 

SEDEF

Lokacija

BiH
Banjalučka bb, 
71 000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina

Kontakt

Tel.+387 33 957 496

Fax.+387 33 957 495

Email info@isabeg.edu.ba

http://www.isabeg.edu.ba