KONKURS ZA PRIJEM UPOSLENIKA U SREDNjU ŠKOLU "MAARIF KOLEDŽ"

U skladu sa članovima 109. i 112., a u vezi sa članom 133.  Zakona o srednjem obrazovanju  („Službene  novine Kantona Sarajevo“ broj, 23/10, 01/16) i Odluke o osnivanju Srednje škole „MAARIF KOLEDŽ“ broj: FRO-23/02-2016/47, Elaborata o opravdanosti osnivanja Srednje škole „MAARIF KOLEDŽ“ te Odluke o usvajanju Elaborata o opravdanosti osnivanja Srednje škole „MAARIF KOLEDŽ“ broj: FRO-23/01-2016/46, Osnivač Srednje škole „MAARIF KOLEDŽ“, Fondacija za razvoj obrazovanja Sarajevo, donijela je odluku o raspisivanju

JAVNOG KONKURSA

za  prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

 

 1. Nastavnik/ nastavnica Bosanskog, hrvatskog,

srpskog jezika i književnosti .............................               1 izvršilac,

 1. Nastavnik/nastavnica Engleskog jezika ............            1 izvršilac,
 2. Nastavnik/nastavnica Turskog jezika ................           1 izvršilac,
 3. Nastavnik/nastavnica Njemačkog jezika ...........          1 izvršilac,
 4. Nastavnik/nastavnica Historije .........................              1 izvršilac,
 5. Nastavnik/nastavnica Geografije ......................             1 izvršilac,
 6. Nastavnik/nastavnica Matematike ....................            2 izvršioca,
 7. Nastavnik/nastavnica Fizike..............................              2 izvršioca,
 8. Nastavnik/nastavnica Hemija ...........................             1 izvršilac,
 9. Nastavnik/nastavnica Biologija ........................              1 izvršilac,
 10. Nastavnik/nastavnica Informatike.....................            1 izvršilac,
 11. Nastavnik/nastavnica Muzičke kulture .............            1 izvršilac,
 12. Nastavnik/nastavnica Sporta ............................              1 izvršilac,
 13. Nastavnik/nastavnica Vjeronauke .....................            1 izvršilac,
 14. Nastavnik/nastavnica Kulture religija................             1 izvršilac,
 15. Nastavnik/nastavnica Ekonomije ......................            1 izvršilac.

 

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove  utvrđene  Zakonom o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo, Nastavnim planom i programom   Srednje škole „MAARIF KOLEDŽ“ i Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje.

 

Uz prijavu na javni konkurs sa kratkom biografijom, kandidati  su obavezni priložiti (original ili ovjerene kopije): 

 1. odgovarajuće diplome/ svjedočanstva o stečenoj stručnoj spremi,
 2. izvod iz matične knjige  rođenih,
 3. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci).

 

Uz navedenu/obaveznu dokumentaciju kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju  (original ili ovjerene kopije):

 1. uvjerenje o  položenom  stručnom  ispitu,
 2. uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži konkursom,
 3. uvjerenje o poznavanju engleskog jezika,
 4. rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja,
 5. rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj školskoj godini,
 6. uvjerenje/potvrda  o prosjeku ocjena tokom školovanja/studiranja relevantnog za obavljanje posla koji se traže konkursom,
 7. pozitivna preporuka prethodnog poslodavca.

 

Prednost pri izboru će se dati kandidatima koji imaju položen stručni ispit i duži radni staž na poslovima koji se traže konkursom.

 

Po konačnosti odluke o izboru, izabrani kandidati dužni su dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju, uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidat će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu dokumentaciju.

 

Neblagovremene i nepotpune  prijave  se neće uzeti u  razmatranje.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu:

 

FONDACIJA ZA RAZVOJ OBRAZOVANJA SARAJEVO (sa naznakom: PRIJAVA NA KONKURS ZA SREDNJU ŠKOLU „MAARIF KOLEDŽ“)

Banjalučka b.b.

Kampus Vraca

71000 Sarajevo

 

Javni konkurs ostaje otvoren do 05.07.2017. godine.

SEDEF

Lokacija

BiH
Banjalučka bb, 
71 000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina

Kontakt

Tel.+387 33 957 496

Fax.+387 33 957 495

Email info@isabeg.edu.ba

http://www.isabeg.edu.ba

randomness