“MAARIF KOLEDŽ“ OTVARA SVOJA VRATA U SEPTEMBRU 2017.

 

 

Otvaranjem gimnazije „Maarif Koledž“, Fondacija za razvoj obrazovanja Sarajevo je zaokružila cjelokupan obrazovni lanac. Uzimajući u obzir da je pokrovitelj ustanova za visokoškolsko, osnovno i predškolsko obrazovanje, Fondacija je sada u potpunosti ostvarila svoj cilj, a to je kontinuirano obrazovanje od vrtića do doktorata.

 

Inovativnost u obrazovanju

Svjesni potrebe da savremeno obrazovanje mora ići u korak sa trendovima koji vladaju na tržištu

rada, želja Osnivača je bila da uspostavi srednju školu koja će istovremeno mladima pružiti znanje, vještine i kompetencije koje će ih osposobiti za uključivanje u tržište rada neposredno po završetku srednjeg obrazovanja, te im pružiti odličnu podlogu za daljnje obrazovanje i karijeru.

 

Program škole

„Maarif Koledž“ je gimnazija u četverogodišnjem trajanju sa dva izborna područja i to: izborno

područje za informacione i komunikacione tehnologije (IKT) i izborno područje za vizuelne

komunikacije i dizajn (VKD). Pored mogućnosti da po završetku obrazovanja učenici steknu

srednju školsku spremu i zanimanje maturant gimanzije sa usmjerenjem u jednom od dva

izborna područja, učenicima se pruža mogućnost da istovremeno pohađaju Cambridge

IGSCE i A/As level programe, te da po polaganju međunarodnih ispita steknu i diplome Cambridge-a.

 

U čemu smo drugačiji?

Nastava će se (izuzev Cambridge IGSCE i A/As level predmeta) realizovati na bosanskom

jeziku. Realizacija nastavnog plana i programa zamišljena je u smislu teorijskog i praktičnog

dijela nastave, sa posebnim akcentom na praktični dio. Gimnazija je opremljena

najmodernijom opremom za praktikovanje vještina, te sticanja znanja i sposobnosti.

Kroz realizaciju nastavnih i nenastavnih aktivnosti, pažnja će se posvećivati razvijanju tzv. „soft

skills“ kod učenika, a to podrazumijeva razvijanje osjećaja za profesionalizam, radnu etiku i

društvenu odgovornost.

 

Po principu inkluzivnosti, koji se već primjenjuje u osnovnoj školi “Isa – beg Ishaković” kao i na IUS-u, škola za posebno nadarenu djecu kao i za djecu sa posebnim obrazovnim potrebama, nudi prilagođene sadržaje, koji će im omogućiti adekvatan poticaj u izražavanju njihovih potreba i/ili talenata.

 

Bitno je napomenuti da svi učenici koji se upišu u prvi razred gimnazije „Maarif Koledž“ u školskoj 2017/2018. godini imaju popust  od 10%, a koji se odnosi na cjelokupno četverogodišnje školovanje.

 

 

 

 

 

 

SEDEF

Lokacija

BiH
Banjalučka bb, 
71 000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina

Kontakt

Tel.+387 33 957 496

Fax.+387 33 957 495

Email info@isabeg.edu.ba

http://www.isabeg.edu.ba