ŠKOLSKI ODBOR

Školski odbor je organ upravljanja u osnovnoj školi.
Školski odbor broji pet članova, a sačinjavaju ga:

 1. Mehmet Akif Yaman predstavnik osnivača škole (Predsjednik Školskog odbora)
 2. Armin Kerić predstavnik osnivača škole (Član Školskog odbora)
 3. Amela Efendić - predstavnik roditelja učenika škole (Član Školskog odbora)
 4. Nezira Šemić predstavnik uposlenika škole (Član Školskog odobra)
 5. Sifet Kukuruz-  predstavnik kojeg imenuje Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo (Član Školskog odbora)

Školski odbor imenuje se na period od 4 godine sa mogućnošću jednog uzastopnog reizbora. Predsjednika i članove školskog odbora škole kao ustanove imenuje i razrješava osnivač.

Školski odbor osigurava djelotvorno i efikasno korištenje svih resursa škole.

Nadležnosti u donošenju akata škole su:

 1. donošenje pravila škole;
 2. donošenje godišnjeg programa rada škole za tekuću godinu i usvajanje izvještaja o realizaciji godišnjeg programa rada za prethodnu godinu;
 3. donošenje finansijskog plana i usvajanje godišnjeg obračuna;
 4. donošenje općeg akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, i drugih općih akata u skladu sa relevantnim propisima;
 5. donošenje svog programa rada i izvještaja o svom radu koji podnosi osnivaču

  Školski odbor je nadležan za:

 1. imenovanje i razrješenje direktora kao i zaključivanju ugovora o radu i prestanku rada direktora osnovne škole;
 2. donošenju odluke o raspisivanju konkursa za izbor nastavnika, stručnih saradnika i drugih zaposlenika;
 3. donošenju odluke o imenovanju pomoćnika direktora škole, odnosno voditelja dijela nastavnog procesa na prijedlog direktora škole;
 4. imenovanju komisije za utvrđivanje prijedloga za izbor zaposlenika škole i drugih komisija za poslove iz svoje nadležnosti;
 5. korištenju sredstava preko iznosa određenog relevantnim propisima;
 6. donošenju odluke o prestanku prava nastavnika i stručnih saradnika na daljnji odgojno-obrazovni rad,
 7. žalbama i prigovorima zaposlenika na rješenje o ocjeni rada i drugim pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa;
 8. žalbi učenika, odnosno roditelja ili staratelja učenika na odluku o izricanju  odgojno-disciplinske mjere propisane članom 64. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju;
 9. prigovoru roditelja/staratelja učenika na rad nastavnika i stručnih saradnika;
 10. žalbama i prigovorima koji se odnose na rad direktora osnovne škole.

Školski odbor obavlja i sljedeće poslove:

 1. usmjerava, kontrolira i ocjenjuje rad direktora;
 2. razmatra prijedloge odluka, preporuke i prijedloge koje se upute školskom odboru i preduzima odgovarajuće mjere,
 3. razmatra ostvarivanje nastavnog plana i programa,
 4. prati uspjeh učenika i preduzima mjere za unapređivanje uslova rada u školi i poboljšanja odgojno-obrazovnog rada,
 5. razmatra i usvaja Izvještaj o uspjehu i postignutim rezultatima obrazovno-odgojnog rada na kraju prvog polugodišta i na kraju školske godine,
 6. rješava sva pitanja odnosa s osnivačem,
 7. vrši i druge poslove u skladu sa relevantnim propisima.

 Način rada školskog odbora regulira se poslovnikom o radu.

SEDEF

Lokacija

BiH
Banjalučka bb, 
71 000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina

Kontakt

Tel 1.+387 33 957 495

Tel 2.+387 33 957 496

Email info@isabeg.edu.ba

http://www.isabeg.edu.ba